امام مهدي (عج): هر کس در اجراي اوامر خداوند کوشا باشد، خدا نيز وي را در دستيابي به حاجتش ياري مي کند.
 
سه شنبه 14 مرداد 1399
 
 
Tuesday, August 4, 2020
15 ذی الحجه 1441